Waterveiligheidsportaal

Het Informatiehuis Water heeft in nauwe samenwerking met waterschappen, IPO en RWS een waterveiligheidsportaal ontwikkeld. Dit portaal is een praktisch hulpmiddel voor de informatie-uitwisseling rond de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen

Het Waterveiligheidsportaal maakt het mogelijk om:

  • Op elk moment op basis van de wettelijke beoordeling een landelijk beeld te krijgen van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen. Door de gekozen opzet zijn alle resultaten herleidbaar tot de brondata;
  • Het veiligheidsoordeel van de beheerder te voorzien van een rijksoordeel (door de Inspectie Leefomgeving en Transport);
  • Keringen die niet voldoen aan de norm aan te melden bij het HWBP;
  • Op elk moment de prioritering/programmering van de te versterken waterkeringen in het HWBP te bekijken;
  • De voortgang van versterkingsprojecten uit het HWBP op elk moment te volgen.

Het Informatiehuis Water beheert het Waterveiligheidsportaal en kijkt hoe het kan worden geoptimaliseerd. Zo zijn op het gebied van visualisatie en assemblage nog verbeteringen mogelijk.