Nieuwsbrief Landelijke Beoordeling december 2017

nieuwsbrief-header

Door wijzigingen op de website van de Helpdesk Water werken de linken vanuit de eerder verstuurde nieuwsbrief niet meer. Hierbij ontvangt u daarom nogmaals de nieuwsbrief. Onze excuses voor het ongemak.

Werken met het WBI in de praktijk

Wat zijn de ervaringen van beheerders met het WBI tot nu toe? Dat vroegen we aan Kees Jan Leuvenink van Waterschap Aa en Maas, die betrokken was bij de kennis- en kundedagen van afgelopen oktober. Volgens hem moet iedereen nog wennen aan het nieuwe instrumentarium en draait RisKeer ondertussen op onderdelen goed. Verder zijn sommige rekentijden erg lang en is de macrostabiliteitsmodule nog niet beschikbaar.

Waterveiligheidsportaal

Het Informatiehuis Water heeft in nauwe samenwerking met waterschappen, IPO en RWS een waterveiligheidsportaal ontwikkeld. Dit portaal is een praktisch hulpmiddel voor de informatie-uitwisseling rond de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen.

Omgevingscommunicatie

Samen werken we aan de eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen. Dat doen we niet in het ‘luchtledige’. Zo zijn omwonenden benieuwd waar versterkingsoperaties nodig zijn, wat er gaat gebeuren in hun omgeving, hoe veilig hun woonomgeving is en waar bijvoorbeeld het geld aan wordt besteed. Om te zorgen dat onze communicatieboodschap en de diverse communicatiemiddelen en -kanalen straks goed op elkaar zijn afgestemd denkt een overleggroep met vertegenwoordigers van RWS, Unie, ILT en DGRW na over de omgevingscommunicatie en de mogelijkheden om samen te werken. Doel is heldere en consistente communicatie richting de samenleving. De overleggroep bespreekt ook welke communicatie nodig is om alle partners in de waterketen goed te informeren en de rol die de Helpdesk Water daarbij kan spelen.

Verbeteren instrumentarium is continu proces

Het WBI-team werkt in samenspraak met gebruikers voortdurend aan verdere verbeteringen van het beoordelingsinstrumentarium. Daarbij gaat het om het verhogen van de rekensnelheid, het vergroten van de bruikbaarheid en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

Praktijk cases

Deze beoordelingsronde moet u als beheerder uw waterkeringen beoordelen met nieuwe normen, een nieuw beoordelingsinstrumentarium, andere datastromen en volgens een nieuw proces. Het kan niet anders dan dat dit bij u leidt tot allerlei vragen, bijvoorbeeld over de interpretatie van de regelgeving. Als WVL en DGRW horen we graag wat uw hulpvragen zijn en welke knelpunten u ervaart. Samen met deskundigen komen we regelmatig bij elkaar om vragen en knelpunten te bespreken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten rapporteren we onder andere in deze nieuwsbrief. Verder leggen we belangrijke ervaringen vast in het voorbeeldenboek, in factsheets of in redeneerlijnen.

Natuurlijk komen veel zaken al aan de orde in het kennis- en kundeplatform. Dat neemt niet weg dat iedere beheerder met de nieuwe materie aan de slag is. Daarom komen wij graag bij u langs om uw ervaringen, vragen, knelpunten te horen én samen naar oplossingen te zoeken. Immers, samen leren we sneller!

Helpdesk Water

Wanneer is goed goed genoeg?

Aan welke kwaliteitseisen moet een beoordeling voldoen en hoe weet je als beheerder dat er geen verdere analyses nodig zijn. We vroegen Anouk te Nijenhuis van het directoraat-generaal Water en Ruimte (DGRW) naar de antwoorden op deze vragen.

Draaiboek

In een bestuurlijk geaccordeerd draaiboek, dat DGRW beheert, is vastgelegd hoe het beoordelingsproces dient te verlopen.

Unie houdt vinger aan de pols

Een van de partijen die nauw betrokken zijn bij de huidige beoordelingsronde, is de Unie van Waterschappen (UvW). Namens de waterschappen volgt de Unie de voortgang, stimuleert ze de onderlinge afstemming en samenwerking en doet ze aanbevelingen richting het rijk. De nadruk ligt daarbij op beleidsmatige en bestuurlijke zaken volgens Eric Gloudemans van de UvW.

Landelijke Beoordelingsdag

Het verslag met foto's van de landelijke beoordelingsdag 2017 is te lezen.

KPR werkconferentie

Op 18 januari organiseert het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) alweer de 2de KPR werkconferentie in het LEF future centre te Utrecht. Dit is het moment waarop alle actuele kennis en ervaring met het toepassen van de nieuwe normering samenkomt, dus pak je kans! Het belooft een dynamische dag te worden; in teamverband gaan de handen uit de mouwen en word je uitgedaagd om gezamenlijk een passend advies te geven aan collega beheerders die actuele vraagstukken bij het KPR hebben ingebracht.