Software

Individuele softwarecomponenten WBI 2017Rivierdijken hoogwater 1995

Om de beoordeling te ondersteunen wordt er software ter beschikking gesteld. De individuele softwarecomponenten die onderdeel uitmaken van het instrumentarium betreffen:

  • RisKeer (User interface), met daarin een probabilistische rekenkern, en geheel nieuw gebouwde faalmechanisme modules
  • D-Soil Model (Ondergrond schematisatietool)
  • Stand alone applicaties voor de sporen duinen (MorphAn), en bekledingen (Steentoets, Golfklap, Gras Buitentalud)
  • Waterstandsverlopen visualisatietool (Hydraulische belastingen): Deze presentatietool geeft t.o.v. de waterstand bij de normfrequentie de afwijking in meters aan en de duur van de maatregelen
  • Hydra-modellen voor categorie C-keringen: De Hollandse IJssel en de Volkerak Zoommeer liggen achter twee extra stormvloedkeringen. Dit is extreem complex en nog niet opgenomen in Ringtoets 2017.

Analyses voor de eenvoudige toets en Toets op maat worden niet in de software RisKeer ondersteund. In 2017 zijn nog niet alle faalmechanismen voor de gedetailleerde toets op vakniveau in RisKeer verwerkt en hiervoor worden daarom stand alone applicaties opgeleverd (tabel 1). Voor experts wordt de gedetailleerde toets op trajectniveau beschikbaar gesteld. In 2019 zijn alle belangrijke faalmechanismen in RisKeer geïntegreerd, zodat uiteindelijk de analyses voor zowel de eenvoudige als de gedetaileerde toets met RisKeer kunnen worden uitgevoerd.

Tabel 1 Overzicht ondersteuning toetssporen in RisKEER of met stand alone applicatie voor eenvoudige- en gedetailleerde toets
Toetssporen waarvan analyse wordt ondersteund met RisKeer Toetssporen waarvan analyse wordt ondersteund door standalone applicaties
Dijken: graserosie kruin en binnentalud (‘overslag’, inclusief de berekening van het Hydraulische Belasting Niveau (HBN)) Bekledingen graserosie buitentalud, gras golfklap, asfalt golfklap en steentoets
Dijken: macrostabiliteit Mogelijk tijdelijk Dijken: macrostabiliteit
Dijken: piping Duinen (Morphan)
Kunstwerken: overloop en overslag Voorland zettingsvloeiing
Kunstwerken: betrouwbaarheid sluiten, is probabilistisch
Kunstwerken: sterkte en stabiliteit van de constructie

RisKeerFoto gebruikt voor Ringtoets

De user interface van WBI 2017 software ‘RisKeer’ is het meest zichtbare onderdeel van het beoordelingsinstrumentarium. RisKeer is de gebruikersschil, waarmee de beoordeling wordt uitgevoerd. De gebruiker voert met RisKeer een schematisering in, waarna met het faalmechanismemodel een analyse van de sterkte kan worden uitgevoerd. De schematisatie van de geotechnische mechanismen wordt met software en met handleidingen ondersteund. Het model D-Soilmodel speelt hier een belangrijke rol in. RisKeer berekent de hydraulische belastingen voor de standalone applicaties.

Onderdelen van RisKeer: Probabilistische rekenkern en toetssporen

Een belangrijk onderdeel van de software RisKeer is de probabilistische rekenkern. Met de probabilistische rekenkern kan de overstromingskans van een dijktraject worden uitgerekend. De rekenkern beoordeelt de sterkte van de waterkering door per toetsspoor voor een groot aantal belastingcombinaties de sterktemodules te draaien en dan een weging uit te voeren op de uitkomsten. Daarna worden uitkomsten over alle toetssporen verwerkt in de gedetailleerde toets op trajectniveau. Dit laatste heet 'oprollen'. Het onderzoeksproject Veiligheid Nederland in Kaart-2 (VNK) heeft in 2014 bewezen dat soortgelijke berekeningen voor heel Nederland uit te voeren zijn. Deze methodiek uit VNK en de methodiek voor het probabilistisch bepalen van de probabilistische hydraulische belastingmodellen is gecombineerd in de probabilistische rekenkern.

Alle toetssporen zijn opnieuw geprogrammeerd, gedocumenteerd en getest. Dit om te controleren of ze echt voldoen aan de toetsspoorbeschrijvingen, om de oude codes niet te hoeven controleren voor programmeerfouten (een enorme klus) en om alle programmeerkeuzen expliciet te maken. Zo konden verborgen toeslagen voor onzekerheden worden verwijderd.