Uitvoering

Uitgangspunt van de beoordeling is het beoordelen ‘van grof naar scherp’, dus eenvoudig waar het kan en gedetailleerd waar het moet.

Zoals in figuur 1 te zien is bestaat het instrumentarium dan ook uit een eenvoudige toets en een gedetailleerde toets (per vak per toetsspoor en per traject). Bovendien biedt het instrumentarium de mogelijkheid voor een maatwerkoordeel.

Van grof naar scherp. Toetslagen WBI 2017

Figuur 1 Toetsen van grof naar scherp

Voorschriften bepaling sterkte en veiligheid primaire waterkeringen

De Bijlagen I, II en III uit figuur 2 beschrijven de procedure van de beoordeling van de veiligheid primaire waterkeringen en bevatten de voorschriften voor het bepalen van de sterkte van de belasting op de keringen en hoe de veiligheid van een dijktraject wordt bepaald.

De voorschriften voor de eenvoudige en gedetailleerde toets zijn generiek en landsdekkend en houden geen rekening met specifieke lokale omstandigheden. De gedetailleerde toets bestaat uit een toets op vakniveau en een toets op trajectniveau en worden probabilistisch of semi-probabilistisch berekend (tabel 1). Met een ‘Toets op maat’ kan de beheerder onderzoeken of de lokale omstandigheden reden zijn om af te wijken van de generieke voorschriften. Voor het uitvoeren van een toets op maat wordt alleen de te volgen procedure voorgeschreven.

Beoordelingsproces WBI. Uitvoering

Figuur 2 Procedure beoordeling veiligheid primaire waterkeringen

Tabel 1 Gedetailleerde toets: Probabilistisch en semi-probabilistisch
Gedetailleerde toets Op vakniveau Op trajectniveau
Probabilistisch
  • Bepaling hydraulische belastingen
  • Hoogte toets voor dijken (erosie binnentalud) en overslag kunstwerken
  • Betrouwbaarheid sluiten kunstwerken en constructieve onderdelen
  • In WBI-software zijn alle toetsen probabilistisch (behalve bekledingen)
Semi-probabilistisch
  • Duinen
  • Piping
  • Macrostabiliteit
  • Bekledingen
  • Bekledingen

WBI software

Waterkeringbeheerders moeten bij het beoordelen van hun waterkeringen allerlei analyses uitvoeren. Hiervoor wordt software beschikbaar gesteld. In voorgaande instrumentaria werd er met losstaande softwareprogramma’s gewerkt. Het doel is om in 2019 deze softwareproducten voor de eenvoudige toets en de gedetailleerde toets in één softwareprogramma, de WBI software, te hebben samengevoegd. Op 1/1/2017 bestaat de belangrijkste software uit de WBI software, D-Soilmodel (voor ondergrondschematiseringen ) en stand alone applicaties voor het beoordelen van bekledingen en duinen. Bijlage III Sterkte en veiligheid bevat de voorschriften voor de manier waarop de beoordeling moet worden uitgevoerd. Naast de software worden er ook schematiseringshandleidingen beschikbaar gesteld.

Lees meer over WBI software

Toetssporen

De beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen kent verschillende toetssporen.

Een toetsspoor is de wijze waarop een mechanisme of een onderdeel van de waterkering wordt beoordeeld. Een toetsspoor bestaat in de meeste gevallen uit een: eenvoudige toets, een gedetailleerde toets en een toets op maat. De verschillende toetsen worden in de volgende hoofdstukken per toetspoor uitgewerkt.

Lees meer over Toetssporen

Hydraulische belastingen

Voor het berekenen van overstromingskansen is het belangrijk om te weten welke hydraulische belastingen, in termen van waterstanden en golfparameters als hoogte, periode en richting, in de beoordeling meegenomen moeten worden. Het berekenen van de hydraulische belastingen wordt gedaan door de belangrijkste bedreigingen te bepalen. Bedreigingen voor waterkeringen kunnen onder andere zijn wind (golven en opzet), zeewaterstand, meerpeil, rivierafvoer en falende stormvloedkeringen. Vaak zijn combinaties van deze bedreigingen het meest gevaarlijk. Door het combineren van de bedreigingen en de kansen op deze bedreigingen, en het vertalen van deze combinaties van bedreigingen naar hydraulische belastingen op de keringen worden de benodigde hoogtes en sterktes berekend.

Lees meer over Hydraulische belastingen