Landelijke Rapportage Toetsing (LRT)

De Wet op de waterkering vereist dat waterkeringbeheerders van primaire waterkeringen iedere 12 jaar beoordelen of dijken, duinen en kunstwerken, zoals sluizen en afsluitbare doorgangen in een dijk, voldoen aan de wettelijke normen voor de veiligheid. De beoordeling van een waterkering kan tot drie oordelen leiden: de waterkering ‘voldoet' aan de norm, de waterkering ‘voldoet niet' aan de norm of er is door onvoldoende informatie ‘geen oordeel' mogelijk.

Eerste toetsronde 1996-2001

In de periode 1996 tot 2001 is de beoordeling van de primaire waterkeringen voor de eerste keer uitgevoerd. In het rapport zijn de resultaten van deze beoordeling samengevat en toegelicht. Het achtergrondrapport met de bevindingen per dijkringgebied is ook te downloaden.

Tweede toetsronde 2001-2006primaire waterkeringen getoets

In de periode 2001-2006 is de beoordeling van de primaire waterkeringen voor de tweede keer uitgevoerd. In het rapport zijn de resultaten van de tweede toetsronde samengevat en toegelicht. Ook zijn de resultaten vergeleken met de resultaten van de eerste toetsing.

Derde toetsronde 2006-2011

De 3e Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen is 30 november 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verlengde Derde Toetsing

Een verlengde derde toetsing voor de keringen is volgens de Landelijke Rapportage Toetsing nodig om nog nader onderzoek te doen. Op 30 maart 2012 is het Draaiboek voor de verlengde derde toetsronde vastgesteld. In dit draaiboek is de planning en de verantwoordelijkheden van de partijen tijdens de verlengde toetsronde vastgelegd. De ambitie is uitgesproken om het "geen oordeel" met tenminste te halveren. Het toetsinstrumentarium uit de derde ronde beoordeling zal ook worden gehanteerd voor deze verlenging. Eind 2013 zijn deze resultaten opgeleverd. Deze zijn benut bij het opstellen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Door DGRW zijn in het kader van de verlengde derde toetsing twee handreikingen ter beschikking gesteld. Het betreft twee handreikingen voor het beoordelen van de faalmechanismen grasbekleding en zettingsvloeiing. Deze handreikingen zijn als hulpmiddel uitsluitend voor de beoordeling binnen de scope van het nader onderzoek in de verlengde 3e toetsing en te gebruiken in het toetsspoor van het beheerdersoordeel. De spelregels voor het beheerdersoordeel blijven onverkort intact.

Meer informatie over de landelijke rapportage toetsing is te vinden op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Tijdens de 3e toetsronde en de 3e verlengde toetsronde was de applicatie Toetsrap de centrale rapportagetool. Keringbeheerders hebben in deze applicatie de resultaten van de beoordeling en de resultaten per deelspoor gerapporteerd. In de zipfile aan de rechterkant van deze pagina kunt u de exports vanuit Toetsrap downloaden.

Eerste Beoordelingsronde 2017-2023ZTY, sluizen complex IJmuiden, Zuidersluis, dijk, buitentoeleidingskanaal, verkeer, molen

In de Deltabeslissing Waterveiligheid (2014) is het nieuwe beleid van de rijksoverheid ten aanzien van waterveiligheid verankerd. Het streven is dat het daarbij horende nieuwe stelsel van normen in 2017 wettelijk van kracht is door een wijziging in de Waterwet, zodat de Eerste Beoordeling op basis van de geactualiseerde normen kan plaatsvinden.

De nieuwe normen zijn bepaald door een herijking van de risicobenadering voor de waterveiligheid. De overstromingskans staat hierin centraal in plaats van de overschrijdingskans. De kans dat een kering doorbreekt en het gebied overstroomt, wordt bepaald door de sterkte van de kering en de belasting die het water op de kering uitoefent. Wanneer de belasting groter is dan de sterkte zal de kering zijn waterkerend vermogen verliezen. In de afgelopen decennia is de nodige kennis opgedaan over beide aspecten en zijn daarnaast de mogelijkheden vergroot om de gevolgen van een overstroming in te schatten. Hierdoor is het nu mogelijk is een overstromingskans te berekenen. Daarom is een wijziging in de systematiek mogelijk en wenselijk.


Documenten LRT 1 tm 3

logo WBI 2017