Rapportage

Het WBI levert software met rapportagefunctionaliteit. Het dataformat voor invoer en uitvoer van en naar de WBI software is door het IHW (www.informatiehuiswater.nl) in de Aquo standaard opgenomen. De uitvoer van de WBI software alsmede de gebruikte schematisaties en/of modelinvoer wordt via het Waterveiligheidsportaal (WVP) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geleverd die de conformiteitscheck doet. Deze conformiteitscheck is ook van belang voor het kunnen aanmelden van de versterkingsprojecten bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hetgeen ook plaatsvindt via het WVP.

Er is een assemblageprotocol opgeleverd waarmee de beoordelaar vanuit de beoordelingsoordelen kan komen tot een veiligheidsoordeel.

De beheerder moet op grond van artikel 2.12, vijfde lid van de Waterwet de bevindingen van de Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015 3beoordeling rapporteren. De wijze van presentatie van de resultaten van de beoordeling wordt in het Voorschrift WBI Algemeen deel geregeld. Daarin is opgenomen dat per trajectgebied een schriftelijke rapportage moet worden opgesteld met een digitale rapportage. De schriftelijke rapportage bevat een beschrijving van het trajectgebied met een overzichtskaart en de resultaten van de beoordeling aangevuld met:

  • De ervaringen opgedaan met het beoordelen
  • Het gevoerde beheer
  • Een plan van aanpak voor voorziene verbeteringen in geval van secties met een eindscore ‘onvoldoende'
  • Een plan van aanpak voor de volgende beoordeling in geval een oordeel niet mogelijk is, opdat de volgende beoordeling wel een eindscore toegekend kan worden

Voor de secties die een eindscore ‘onvoldoende' volgens de beoordelingsregels hebben geeft de beheerder aan welke maatregelen wanneer nodig zijn. Voor secties waarvoor geen eindscore mogelijk is, geeft de beheerder aan waarom geen eindscore kan worden toegekend, zoals onvoldoende informatie over de waterkering, ontoereikende randvoorwaarden of het ontbreken van een geschikte beoordelingsmethodiek. Verder geeft de beheerder aan welke maatregelen worden genomen om te zorgen dat bij de eerstvolgende beoordeling wel een eindscore toegekend kan worden.


logo WBI 2017