RIZA Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deentsche waaden

Uit oogpunt van ruimte voor de rivier is het plan ontstaan om de Afferdensche en Deestsche Waarden her in te richten zodat bij hoge afvoeren de uiterwaard meer gaat meestromen. Vanwege het graven van een nevengeul en het afgraven van delen van de uiterwaard moet er verontreinigde grond verplaatst worden. Daartoe moet er een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld worden. Een aantal van de onderzoeken voor het MER, o.a. op het gebied van erosie, sedimentatie en morfologie, zijn door RWS RIZA uitgevoerd. Deze zijn samengebracht en worden nu als één geheel gepresenteerd.