Nader Onderzoek Kanaal door Walcheren - actuele risico`s van verspreiding via grondwater

In een inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek in het Kanaal van Walcheren kwam aan het licht dat er substantiële infiltratie plaatsvindt van oppervlaktewater door de vervuilde waterbodem van het kanaal. Als gevogl hiervan kan transport plaatsvinden van verontreinigingen vanuit de waterbodem via het grondwater naar de omliggende polders. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek uitgevoerd naar het al dan niet optreden van actueel risico van verspreiding van verontreinigingen via grondwater. Dit rapport betreft het verslag van het onderzoek.