Nader Onderzoek Kanaal door Walcheren - samenvatting actuele risico`s

De waterbodem van het Kanaal door Walcheren is verontreinigd. Vooral koper komt in (sterk) verhoogde concentraties voor (klasse 3-4). Het onderzoek heeft bestaan uit een update van eerdere onderzoeken (het actualisatie onderzoek) en een onderzoek naar de actuele milieuhygiënische risico’s ten gevolge van de verontreinigde waterbodem. In het actualisatie onderzoek is de chemische kwaliteit van de toplaag van de waterbodem bepaald. Vervolgens zijn de actuele risico’s bepaald van de verontreinigingen voor de mens (humaan risico) en het ecosysteem en het actueel risico voor verspreiding naar grondwater en oppervlaktewater.
In dit rapport vindt u de samenvatting van de deelonderzoeken en de integratie van de resultaten. Op grond van de geconstateerde risico’s is de saneringsurgentie beoordeeld.