RIZA Draagkracht in het rivierengebied voor vogels en visse

In het Nederlandse rivierengebied is veel verontreinigd sediment aanwezig. Om tot een goede prioritering van saneringsnoodzaak te komen is kennis nodig over de invloed van verontreiniging op het functioneren van een ecosysteem. Het Draagkrachtproject heeft als doel te onderzoeken in welke mate de productiviteit van macrofauna in het rivierengebied vermindert als gevolg van de sedimentverontreinigingen. Een logische vervolgvraag is of die veranderde productiviteit gevolgen heeft voor predatoren als vogels en vissen en of daarmee de draagkracht van het systeem beïnvloed wordt. Hiertoe is in de periode 2000-2004 onderzoek uitgevoerd in de Biesbosch en een uiterwaardplas in de Afferdensche en Deestsche Waarden, aangevuld met laboratoriumexperimenten, literatuuronderzoek en een modelstudie.