Resultaten monitoring verschillen in-situ en ex-situ baggerspecie

Bij het verspreiden van baggerspecie, direct hergebruik of acceptatie aan de poort van een verwerkingsinstallatie of een stortplaats wordt uitgegaan van de resultaten van het in-situ onderzoek. In de praktijk vindt ex-situ nauwelijks controle van de kwaliteit van de baggerspecie plaats. In dit onderzoek zijn zeven partijen baggerspecie zowel in-situ als ex-situ onderzocht. Er is voor gekozen om het onderzoek te richten op kleinschalige baggerwerken in wateren met een geringe dynamiek. Dit betekent dat de oorzaken van de geconstateerde verschillen vooral gezocht moeten worden in de opbouw van de waterbodem, de gehanteerde onderzoeksprotocollen en -methoden en de nauwkeurigheid van baggeren.