AKWA rapportnr. 00.005 Beoordeling waterbodems

In de 4de Nota Waterhuishouding (NW4) is aangekondigd dat de(rigide) klassenindeling op den duur zal worden vervangen; de aandacht zal daarbij meer moeten worden gericht op het vaststellen van (eco)toxicologische risico's. In NW4 worden voor verontreinigd sediment risicogrenzen vermeld (VR-, MTRsed.).
Het primaire doel van dit rapport is te komen tot een meer realistische beoordeling van ecotoxicologische risico's en effecten bij waterbodems, met name in die gevallen waarbij sanering van waterbodems en/of verspreiding van verontreinigd sediment in het geding is. Dit rapport vormt tevens een verantwoording voor veel bodemchemisch onderzoek dat op dit gebied de laatste jaren werd verricht (WONS; Onderzoek Waterbodems en Depots). Specifieke uitvoeringsproblemen en juridische en bestuurlijke aspecten worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten. De nieuwe inzichten, zoals weergegeven in dit rapport, zijn echter wel van belang en toepasbaar bij de uitvoering van werken.