AKWA werkdocument 01.004 Anaerobe metingen in poriewater diep sedimentmonsters De Slufter

In de Slufter wordt onder andere onderzoek gedaan naar de vorming van gas dat als gevolg van anaërobe omzetting van organisch materiaal in het verleden of thans nog wordt gevormd. Bij het onderzoek naar gasvorming is de vraag gesteld of de in-situ redoxcondities in het depot de veronderstelde methaanvorming überhaupt kunnen faciliteren. Methaanvorming kan pas optreden bij zeer lage redoxpotentialen, en dan nog uitsluitend dan wanneer andere componenten die proton-overdracht kunnen faciliteren (zoals zuurstof, mangaanoxiden, Fe-(hydr)oxiden, nitriet, nitraat, sulfaat) zijn uitgeput.

RWS-Bouwdienst heeft het RIZA verzocht om metingen te verrichten aan sediment dat afkomstig is van diepere lagen uit het depot. Voorwaarde was dat deze metingen onder volstrekt anaërobe condities zouden worden uitgevoerd. Daarbij zou specifiek het poriewater moeten worden geïsoleerd en geanalyseerd op redoxspecifieke parameters. Dit rapport betreft een verslag van deze metingen en analyses.