RIVM rapport Beoordeling risico's bodemverontreiniging met asbest

Volgens de Wet Bodembescherming (Wbb) dient beoordeling van verontreinigde bodems plaats te vinden op basis van generieke interventiewaarden en, bij overschrijding van deze waarden, met behulp van de op locatie specifieke risico's gebaseerde SaneringsUrgentieSystematiek (SUS). In dit rapport wordt een voorstel gegeven voor de invulling van de locatie-specifieke beoordeling van met asbest verontreinigde bodems, ter bepaling van de saneringsurgentie. Tevens wordt de onderbouwing gegeven van de interventiewaarde zoals geformuleerd in het interimbeleid.