AKWA rapport 01.003 Draaiboek juridische aanpak waterbodemsaneringen

De overheid heeft haar beleid om de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren opgeschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding. Om de beleidsmatige aspecten/doelstellingen te bereiken heeft de overheid een juridisch instrumentarium ontwikkeld. Dit document maakt voor de Regionale Directies inzichtelijk welke instrumenten haar ten dienste staan om de vervuilde waterbodemlocaties aan te pakken.