Verkennende Quickscan waterbodems

Het RIZA heeft een handreiking opgesteld die de uitvoering van een ‘Quickscan waterbodems’ (RIZA, april 2004) door de regionale waterbeheerders moet ondersteunen. De uitvoering van deze quickscan staat echter onder grote druk van het uitvoeren en rapporteren van de eerste regionale rapportages over waterkwaliteit en belastingen. Vandaar dat door de regionale trekkers aan de landelijke werkgroep Menselijke Belasting is verzocht of zij een verkennende risico-analyse kunnen verzorgen op basis van landelijk beschikbare datasets. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van deze eerste verkennende risico-analyse.