Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, -Urgentie- en tijdstipbepaling

In de saneringsregeling Wbb is opgenomen dat ernst, urgentie en saneringstijdstip van een geval van bodemverontreiniging door het bevoegd gezag (provincies en vier grote gemeenten) worden vastgesteld en vastgelegd in een beschikking. De algemene doelstelling van deze richtlijn is het gericht verzamelen van die milieuhygiënische informatie die nodig is voor het verlenen van een beschikking door het bevoegd gezag met betrekking tot de ernst, urgentie en saneringstijdstip van een geval van bodemverontreiniging.