Handreiking regelgeving waterbodems Rijkswateren

Deze handreiking beoogt een heldere inhoudelijke en procedurele ondersteuning te bieden bij het reguleren van activiteiten aan/op/in de waterbodem. De handreiking geeft keuzes aan bij toepassing van de wet- en regelgeving van met name Wbb, Bsb en Wvo en andere beleidskaders, waaronder ABM en ABR. Deze keuzes zijn daar waar binnen de regionale diensten van RWS verschillend wordt gehandeld (dilemma’s) door Inspectie VenW gefilterd en beoordeeld op gewenst handelen.

Deze handreiking is dus primair bedoeld voor de vergunningverleners en handhavers van de Rijkswaterstaat en Inspectie VenW. Daarnaast kan de handreiking voor initiatiefnemers van werken in rijkswateren (saneringen, grondwerken, baggerwerken, etc.) een belangrijk hulpmiddel zijn om de eigen wettelijke verplichtingen in beeld te krijgen en daaraan te voldoen.