AKWA rapport 04.011 Berging in (zandwin)putten, zo gek nog niet

In de afgelopen 25 jaar is er een achterstand ontstaan in het baggeren van de Nederlandse wateren. De belangrijkste redenen hiervoor waren de kosten voor het verwijderen van verontreinigde baggerspecie en het ontbreken van geschikte bestemmingen. Dit betekent dat ook naar andere bergingsmogelijkheden moet worden gekeken. Een meer kansrijk alternatief is berging in (zand) winputten. Het doel van dit rapport is om de kennis en ervaring t.a.v. (zand) winputten samen te vatten en daarmee een inzicht te geven in de mogelijkheden en kansen. Het rappor richt zich op alle vormen van berging in (zand)winputten en gaat vooral in op ervaringen en knelpunten uit de praktijk. Het rapport is opgesteld in opdracht van het beleidsproject “Depot plus” en wordt gebruikt bij de verdere beleidsontwikkeling die in dit kader plaatsvindt.