AKWA 06.003 Beoordeling Uitloging en Verspreiding uit Depots

Dit rapport dient als technisch-inhoudelijke onderbouwing en uitwerking van een nieuw kader voor de beoordeling van de uitloging en verspreiding van verontreinigingen vanuit baggerspeciedepots naar het grondwater en het oppervlaktewater. Ook worden in deze rapportage criteria voorgesteld op basis waarvan kan worden vastgesteld of effecten op grond- en oppervlaktewater toelaatbaar zijn. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor monitoring van verspreidingsprocessen die vanuit baggerspeciedepots kunnen optreden. Dit achtergronddocument dient daarom te worden beschouwd als voorbereiding over de besluitvorming om tot een nieuw toetsingskader te komen.