AKWA rapport 06.002. Uitloging en Verspreiding uit Depots. Overzicht resultaten 2004 en 2005 en doorkijk naar 2006

In 2004 is gestart met het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD). Uitloging betreft het uittreden van verontreinigingen uit het baggerspeciedepot en verspreiding is vervolgens de verplaatsing van de verontreinigingen in het watervoerend pakket. Aanleiding voor het project zijn de ervaringen bij gerealiseerde baggerspeciedepots en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, die aangeven dat uitloging en verspreiding uit depots achterblijven bij de in het huidige beleid (o.a. Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie) gedane aannamen.

In 2004 heeft in het kader van het project een inventarisatie van beschikbare kennis en de onzekerheden (=kennishiaten) ten aanzien van uitloging en verspreiding uit depots plaatsgevonden. In 2005 zijn metingen uitgevoerd om de benoemde kennishiaten (deels) in te vullen. Deze metingen waren met name gericht op de toepassingen in de praktijk en dienen als ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw beleid. De metingen zijn in mindere mate gericht op de ontwikkeling van fundamenteel wetenschappelijke kennis. De resultaten van de inventarisatie uit 2004 en van de metingen in 2005 zijn gerapporteerd in rapporten die met name bedoeld zijn voor specialisten. Dit document is bedoeld om de resultaten van het UVD-project en de toepassing van deze resultaten voor een breder publiek van nietspecialisten toegankelijk te maken.