AKWA 01.012 Storten van baggerspecie in putdepots, eindnota 2001

Het storten in putdepots staat al weer lange tijd in verhoogde belangstelling als een goed alternatief naast verwerking en storten in gesloten depots. Tijdens het opstellen van het Tienjarenscenario’s is in veel regio’s geconstateerd dat putdepots wellicht een beter alternatief zijn als wel eens gedacht werd. Dit rapport geeft antwoord op de vraag of het toepassen van putdepots voor het bergen van verontreinigde baggerspecie mogelijk is en op welke wijze vervolgens dit bergen uitgevoerd kan worden. Het accent ligt op putdepots in en naast grote wateren. In de wijze van beschrijven sluit de rapportage dicht aan bij de structuur van bestaande instrumenten voor de regelgeving. Vergunningverleners en initiatiefnemers kunnen hierdoor gebruik maken van deze rapportage in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Dit document geeft zowel de uitvoerder als het bevoegd gezag handgrepen om grip te krijgen op de lastige afwegingen rondom putdepots.