Innovatieve saneringstechnieken ketelmeer

In de periode 1999 tot en met 2002 heeft de sanering van het Ketelmeer-Oost plaats gevonden. Het is de eerste grootschalige waterbodemsanering in Nederland.
In het najaar van 2001 is begonnen met een inventarisatie om voor de afronding van de sanering van Ketelmeer-Oost nog tot het uitvoeren en onderzoeken van een aantal aanvullende maatregelen te komen. Deze onderzoeken richten zich op de invloed van de restverontreiniging inclusief morslaag in een standaard gesaneerd gebied en het aantonen van verschil in beschikbaarheid en effecten van verontreinigingen in vier saneringsvarianten. Hiervoor is een apart project opgestart met de naam Innovatieve Saneringstechnieken Ketelmeer (ISK).
Centraal in dit onderzoek staat het aantonen van verschillen in kwaliteit tussen vier verschillende opgeleverde bodems, alsmede het bepalen van de heterogeniteit van de kwaliteit van de toplaag in het standaard gesaneerd proefvak. Er is voor gekozen om naast chemische analyses ook bioassays in te zetten, om daarmee de vraag te beantwoorden of verschillen in verontreinigingsgraad ook relevant zijn voor het bodemecosysteem. Aanvullend heeft een laboratoriumproef plaatsgevonden waar de ecotoxicologische effecten van het kunstmatig opmengen van de toplaag zijn onderzocht.
Het onderliggende rapport beschrijft de onderzoeksopzet en resultaten van ISK en verklaart waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt.