Availability of organic contaminants in lake Ketelmeer sediment

Sorptie van organische verontreinigingen in sediment is van invloed op het gedrag van verontreinigingen in sediment. Het beïnvloedt transport naar grondwater of oppervlakte water, (biologische) reiniging van verontreinigd sediment, en de opname door water- en sedimentbewonende organismen. Het in dit engelstalige proefschrift beschreven onderzoek heeft zich gericht op het meten van sediment/water verdeling en desorptiekinetiek van organische verbindingen in veldgecontamineerd sediment. Een van de belangrijkste doelstellingen was het zoeken naar de oorzaken van het ogenschijnlijke verschil in gedrag tussen verontreinigingen in veldgecontamineerd sediment, en het gedrag van verontreinigingen die in een laboratorium aan sediment worden toegevoegd. Hiervoor werd een set van modelstoffen gekozen, bestaande uit een reeks van chloorbenzenen, polychloorbifenylen (PCB’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen werden gekozen omdat ze in hoge concentraties voorkomen in de diepere sedimentlagen van sedimentatiegebieden zoals het Ketelmeer, en daar nog steeds een risico kunnen vormen voor het ecosysteem, wanneer deze stoffen vrijkomen en zich verspreiden naar oppervlaktewater of grondwater.