Integratie van milieuwinst in urgentiebeoordeling

Net als voor landbodem, kan een functiegerichte sanering van de verontreinigde waterbodem inhouden dat niet wordt ontgraven, maar dat een verontreinigde laag wordt afgedekt met schoon (schoner) materiaal. Ook natuurlijke afdekking, met door de rivier aangevoerd slib van een recente kwaliteit, kan tot vermindering van risico’s leiden (passieve sanering).