Download

In de huidige urgentiesystematiek zoals vastgelegd in de Circulaire Saneringsregeling (Ministerie van VROM, 1998) is geen verdere uitwerking gegeven aan de urgentiebepaling ten aanzien van (actuele) risico's voor verspreiding naar/via het oppervlaktewater. Algemeen geldt het principe dat verspreiding van verontreinigingen en daarmee (verdere) verontreiniging van de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater ongewenst is.