Handreiking grondstromenplan

Het bevoegd gezag is akkoord om deze handreiking te hanteren bij de beoordeling van de vergunningaanvragen voor (her)inrichtingsprojecten die in het kader van ABR/ABM worden ingediend. Aan initiatiefnemers zal worden gevraagd om deze handreiking of een andere, minstens zo zorgvuldige en uniforme werkwijze, te hanteren om de betreffende vergunningaanvraag te onderbouwen.

De tweede bijlage is te installeren op uw Windows PC. U kunt dit bestand uitpakken met WinZip.