Grond grondig bekeken

De nota GROND GRONDIG BEKEKEN, verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond geeft het nieuwe beleidskader voor het omgaan met schone, licht en ernstig verontreinigde grond. De nota is in de periode januari 1998 tot maart 1999 opgesteld door de projectgroep Grondstromen. In de projectgroep waren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vertegenwoordigd. De nota gaat in op het hergebruik van grond als bodem, het hergebruik van grond als bouwstof in werken, beoordeling en sturing van ernstig verontreinigde grond, reinigingscriteria voor verontreinigde grond en het storten van verontreinigde grond. In de nota komen ook de taken en verantwoordelijkheden van overheden en marktpartijen, alsmede controle en handhaving aan bod.