Hoofdnota MKBA waterbodems, Bagger het onzichtbare goud

In het kader van het Tienjarenscenario Waterbodems (TJS) is in begin 2002 geïnventariseerd hoe groot de baggeropgave in Nederland is en is geconcludeerd dat er een baggerachterstand is. Daarnaast zijn de kosten ingeschat van het wegwerken van de achterstand en het saneren van verontreinigde baggerlocaties. Naar aanleiding van het Bestuurlijk advies en het Basisdocument TJS heeft het kabinet in 2002 een standpunt geformuleerd over de benodigde intensivering van de baggeropgave. Op basis van het kabinetsstandpunt heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de opdracht gegeven een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren. Doel van de MKBA is het beantwoorden van de vragen in het kabinetsstandpunt.

In een MKBA worden in principe alle maatschappelijke effecten die verschillende partijen (burgers, belangengroepen, economische sectoren etc.) in de samenleving ondervinden in termen van kosten (negatieve effecten) en baten (positieve effecten) van één of meerdere projecten, maatregelen of ingrepen inzichtelijk gemaakt. De MKBA is een evaluatiemethode en kijkt naar effecten over een langere tijdsperiode. Deze effecten worden zoveel mogelijk gekwantificeerd en gestructureerd. Het maakt in principe niet uit of deze effecten in geld zijn gemeten of uitgedrukt in andere eenheden (kg, km, m3, ha, etc.). Ook niet in geld uitgedrukte effecten maken dus deel uit van een MKBA.