Analyse knelpunten regelgeving

De doelstelling van dit project is om de knelpunten die bij de uitvoering van waterbodemprojecten spelen en die betrekking hebben op wet- en regelgeving, in kaart te brengen, te analyseren en prioriteren. Voor de gesignaleerde knelpunten worden oplossingen geformuleerd. Tevens wordt bekeken of ze al worden meegenomen of nog meegenomen zouden moeten worden in de zes lopende beleidsprojecten voor het TJS. Het resultaat van het project is een overzicht, (prob1eem)analyse en oplossingsrichting voor alle bestaande knelpunten bij waterbodemprojecten die betrekking op wet- en regelgeving.