AKWA 98.001 Samenwerkingsplan waterbodems

De Specialistische Diensten die binnen de Rijkswaterstaat actief zijn bij waterbodemactiviteiten hebben afgesproken om binnen het aandachtsgebied waterbodems voor ondersteuning van het Hoofdkantoor van de Waterstaat en de Regionale Directies van de Rijkswaterstaat vergaand samen te gaan werken. Hiervoor hebben de Specialistische Diensten als samenwerkingsverband het “Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA)” gevormd. In dit plan wordt beschreven met welke doelen en op welke wijze de samenwerking qua organisatie gestalte wordt gegeven. De werkwijze en daarvoor noodzakelijke procedures worden in een apart document uitgewerkt.