AKWA 01.007 Naar coherente aanpak waterbodems

Dit AKWA-rapport beoogt duidelijkheid te scheppen over de actuele praktijk, knelpunten, nieuwe en gewenste ontwikkelingen van het omgaan met en beoordelen van verontreinigde waterbodems. De doelstelling van dit rapport is drieledig. Ten eerste het informeren van het Hoofdkantoor over de knelpunten die zich in de praktijk ten aanzien van de aanpak van waterbodemsaneringen en baggerwerkzaamheden voordoen. Het rapport is in dit verband bedoeld als aanzet voor besluitvorming binnen RWS om tot een verbetering in de uitvoeringspraktijk te komen. De basis hiervoor vormt het oplossen van de gesignaleerde knelpunten en het implementeren van nieuwe ontwikkelingen voortkomend uit beleidsvorming en onderzoek. Dit rapport is intern RWS gericht, het is echter wel de bedoeling dat belangrijke aspecten, bijvoorbeeld inzake de normstelling, in de relevante externe contacten zoals het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) worden ingebracht. De tweede doelstelling is het informeren van het bevoegd gezag RWS over deze knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvoor. Tenslotte heeft dit rapport tot doel de beheersdirecties als initiatiefnemers een handvat te geven hoe te handelen bij een waterbodemsanering die op eigen initiatief wordt voorbereid.