Zienswijze

Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een instrument binnen de bestemmingsplan- of projectbesluitprocedure. Belanghebbenden, waaronder de waterbeheerder, kunnen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp-projectbesluit als ze vinden dat hun belangen niet voldoende zijn meegewogen. Een gemeente is verplicht om een ontwerpbestemmingsplan of –projectbesluit aan relevante partners te sturen zodat zij weten dat ze een zienswijze in kunnen dienen. Een zienswijze is vereist om later eventueel beroep te kunnen instellen bij de Raad van State. Een gemeente is verplicht om de indieners van een zienswijze te berichten wat zij met de zienswijze gedaan hebben.

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces bij een zienswijze
De zienswijze is een instrument dat waterbeheerders in kunnen zetten in de besluitvormingsfase van het bestemmingsplan. De waterbeheerder zet het in als het informele overleg en het vooroverleg in de ogen van de waterbeheerder niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en als het bestemmingsplan of projectbesluit daarin niet aan hun wensen en eisen voldoet.

Het indienen van een zienswijze biedt geen volledige borging. Weegt een waterbelang naar het oordeel van de waterbeheerder zo zwaar dat hij het beter wil borgen, dan moet hij in overleg treden met de desbetreffende provincie en/of de VROM-inspectie. In overleg met de waterbeheerder bespreken provincie en VROM-inspectie of het zinvol en haalbaar is om ook als provincie of VROM-inspectie een ‘zienswijze’ in te dienen.

Context
Door het indienen van een zienswijze kunnen belanghebbenden invloed uitoefenen op de besluitvormingsprocedure van het bestemmingsplan of projectbesluit.

context