Rol waterbeheerder in de besluitvormingsfase

De waterbeheerder gaat op eigen initiatief na of de wateraspecten op een goede manier in het ontwerp zijn opgenomen en voldoende juridisch zijn geborgd. En wanneer andere belangen voorgaan, moet hij nagaan of er voldoende compensatie in het plan of besluit is voorzien. Afhankelijk van de mogelijkheden die de besluitvormingsprocedure biedt, kan de waterbeheerder een zienswijze indienen tegen de ontwerp-structuurvisie.

Of in de structuurvisie de juiste afwegingen zijn gemaakt van de waterbelangen en andere belangen, moet de waterbeheerder beoordelen wanneer het rijk een ontwerp van de structuurvisie in de inspraak brengt. Het verdient aanbeveling dat het rijk het ontwerp van de structuurvisie naar de waterbeheerder stuurt. Bij een rijksstructuurvisie zal in eerste instantie Rijkswaterstaat als waterbeheerder betrokken zijn. De Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zullen een belangenbehartigerrol vervullen voor hun achterbannen. Maar ook afzonderlijke waterschappen kunnen betrokken zijn bij een structuurvisie van het rijk.