Rol van de waterbeheerder in de voorbereidingsfase

Het ligt het voor de hand dat waterbeheerders: Rijkswaterstaat, waterschappen, en provincies als (grond)waterbeheerder, een adviserende rol hebben bij het voorbereiden van een structuurvisie. De Unie van Waterschappen zal voor de regionale waterbeheerders een belangenbehartigerrol spelen.

De waterbeheerder krijgt bij voorkeur een melding van het rijk dat deze een structuurvisie voorbereidt en neemt kennis van de wijze waarop hij betrokken kan zijn bij het proces. De waterbeheerder gaat in overleg met het rijk als hij vindt dat hij onvoldoende ruimte voor betrokkenheid krijgt.

Voor een effectieve participatie in het proces is het belangrijk dat de waterbeheerder zelf een visie heeft op de waterbelangen op het niveau van het rijk, de stroomgebieden en de verschillende grote watersystemen. Het gaat hierbij om waterhuishoudkundige aandachtspunten op hoofdlijnen en de keuzes die daaruit voortvloeien voor de functies.

Er zullen waarschijnlijk meerdere waterbeheerders (rijk, provincie, waterschappen) bij het opstellen van een structuurvisie zijn betrokken. Daarom is het goed als ze onderling hun inspanningen coördineren en daarover in de voorbereidingsfase afspraken maken.