Rol waterbeheerder in ontwikkel- en adviesfase

In de fase van het ontwikkelen en uitwerken van de structuurvisie heeft de waterbeheerder de rol om de waterhuishoudkundige doelen, uitgangspunten en eisen te vertalen naar ruimtelijke ontwerpcriteria en principes. Hierbij kan hij onder meer gebruikmaken van de stroomgebiedbeheerplannen (KRW), Nota waterhuishouding (Nationaal Waterplan), Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren en andere watervisies. Belangrijk voor de ontwerpcriteria is het formuleren van wateropgaven op het schaalniveau en het abstractieniveau van het rijksstructuurvisie, dat anders is dan de zeer concrete criteria voor de ruimtelijke beslissingen in bestemmingsplannen. Dit vraagt een gedegen voorbereiding van de waterbeheerder. Hij moet zich kunnen verstaan met ontwerpers van gebiedsvisies en ruimtelijke plannen op hoog schaalniveau. Zie bijvoorbeeld Nederland in Zicht voor de vertaling van waterdoelen naar kaartbeelden, die onder meer zijn gebruikt voor het advies van de Deltacommissie.

Er bestaat geen wettelijke verplichting om bij een rijksstructuurvisie een wateradvies te vragen. Maar het past in de bestuurlijke traditie om de waterbeheerders intensief te betrekken bij de onderdelen in de structuurvisie die betrekking hebben op water.