Rol initiatiefnemer in voorbereidingsfase

Het rijk meldt al heel vroeg in het proces (de meldingsplicht) dat het van plan is een structuurvisie te gaan voorbereiden en maakt dat openbaar. Volgens het Besluit ruimtelijke ordening komen structuurvisies tot stand in overleg met verschillende bestuurslagen en overheidsorganen. Voor goede ruimtelijke plannen en een snelle totstandkoming en uitvoering daarvan, is het werken aan maatschappelijk draagvlak essentieel. Er bestaat geen wettelijke verplichting om een watertoetsproces te doorlopen, maar het ligt in de rede dat het rijk ook de waterbeheerders, Rijkswaterstaat en waterschappen op de hoogte stelt en advies vraagt.

Als er voor de visie ook een Milieu Effect Rapport moet komen, dan gebeurt de aankondiging in de m.e.r.-procedure.

Bij de aankondiging moet het rijk ook aangeven hoe de participatie zal plaatsvinden. Ook informatie over het indienen van zienswijze, advies, en beroep mag niet ontbreken.

Naast deze formele rollen heeft het rijk ook de informele rol om de waterbeheerder te informeren en om diens belangen te begrijpen en te respecteren. Dit krijgt vorm in regelmatig (informeel) contact tussen rijk, provincies, waterbeheerders en gemeenten. Ook bestuurlijk overleg en overleg op ambtelijk niveau helpt om de communicatie open te houden.