Rol initiatiefnemer in ontwikkel- en adviesfase

Met het opstellen van structuurvisies is nog weinig ervaring opgedaan. De vorm is vrij, dus kan de aanpak per onderwerp verschillen. In het algemeen ontstaat in deze fase inzicht in de keuzes die voorliggen. Het rijk voert veelvuldig overleg met afzonderlijke partijen. De minister voert overleg met alle andere betrokken bestuursorganen. De Wro stelt dat in de toelichting bij een structuurvisie ook rapportering plaatsvindt van gevoerd overleg. De praktijk van het watertoetsproces sluit hierbij aan.