Rijksstructuurvisie

Wat is een rijksstructuurvisie?
Een rijksstructuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in Nederland. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. In deze visie gaat het dus om de grote lijnen van de landelijke ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees verder

Context
In de rijksstructuurvisie komen strategische beslissingen aan de orde. Uitwerking vindt plaats in bestemmingsplannen. Om op bestemmingsplanniveau niet voor voldongen feiten te staan, is het nodig dat waterbeheerders de waterbelangen al in de rijksstructuurvisie waarborgen.
Lees verder

Financiën
Structuurvisies hebben doorgaans geen directe financiële gevolgen. De ruimtelijke visie en de wateraspecten zijn wel in de structuurvisie opgenomen, maar het nieuwe ruimtelijke beleid krijgt pas echt vorm nadat het is ‘doorvertaald’ in bestemmingsplannen. Het is uiteraard wel verstandig om ook bij de structuurvisie aandacht te vragen voor de mogelijke financiering van de watermaatregelen en afspraken daarover bestuurlijk vast

rijksstructuurvisie2 Lees meer 1 Lees meer 2 Lees meer 3 Lees meer 4 Lees meer 5 Lees meer 6