Rol waterbeheerder in voorbereidingsfase

Adviseren
Gezien de omvang van het plangebied ligt het voor de hand dat de waterschappen, Rijkswaterstaat, en ook de provincie als (grond)waterbeheerder een adviserende rol hebben bij het voorbereiden van een structuurvisie. Omdat de wet geen vorm en procedure voorschrijft voor het opstellen van een structuurvisie is het belangrijk dat de waterbeheerders beschikken over goede contacten met de provincie, zodat zij op de hoogte zijn van het voornemen om een structuurvisie op te stellen.

Taakverdeling
Om problemen met een dubbele rol te voorkomen, is het te overwegen dat de provincie haar rollen ambtelijk intern scheidt via een taakverdeling tussen verschillende organisatorische eenheden.

Kennisneming van betrokkenheid
De waterbeheerder kan uit de verplichte publicatie opmaken dat de provincie een structuurvisie voorbereidt en neemt kennis van de wijze waarop hij betrokken kan zijn bij het proces. Volgens afspraak meldt de provincie het aan de waterbeheerder dat zij een structuurvisie voorbereidt. De waterbeheerder gaat in overleg met de provincie als hij vindt dat hij onvoldoende ruimte voor betrokkenheid krijgt.

Visie op waterbelangen
Om effectief aan het proces te kunnen deelnemen, is het belangrijk dat de waterbeheerder een visie heeft op de waterbelangen in de provincie, het (deel)stroomgebied of de regio. Het gaat hierbij om waterhuishoudkundige aandachtspunten op hoofdlijnen en de keuzes die daaruit voortvloeien wat betreft de locaties van functies in het gebied. Ook de risico’s en de te verwachten kosten voor watermaatregelen zijn hierbij te betrekken. De waterbeheerder benoemt de inhoudelijk essentiële thema’s en reikt belangrijke informatie aan in de vorm van bijvoorbeeld visies, waterkansenkaarten en andere relevante documenten. De procesafspraken en inhoudelijke uitgangspunten kan de waterbeheerder vastleggen in een afsprakennotitie, die eventueel ook naar het bestuurlijk overleg kan gaan voor bestuurlijke bekrachtiging.

Coördinerend waterbeheerder
Waarschijnlijk zullen er meerdere waterbeheerders (rijk, provincie, waterschappen) zijn betrokken bij het opstellen van een structuurvisie. Daarom is het goed als waterbeheerders onderling hun inspanningen coördineren en daarover in de voorbereidingsfase afspraken maken. Om een dubbele pet van de provincie als initiatiefnemer én coördinerend waterbeheerder te voorkomen, ligt het niet voor de hand dat de provincie in die gevallen de coördinerend waterbeheerder is.