Rol initiatiefnemer in de besluitvormingsfase

Provinciale Staten stellen de structuurvisie vast. Niet de Wro regelt de wijze waarop dat gebeurt en de mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen en bezwaren, maar de provinciale inspraakverordening (of de Awb als die ontbreekt). Gebruikelijk is dat de provincie een concept vaststelt en publiceert en dat er de mogelijkheid bestaat voor het indienen van zienswijzen. Een provinciale structuurvisie behoeft geen goedkeuring door het rijk. De visie bindt alleen de provincie zelf.

In de structuurvisie zelf moet volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staan aangegeven hoe andere overheden, burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en besluitvorming zijn betrokken (de verantwoordingsplicht).