Rol initiatiefnemer in voorbereidingsfase

Bekendmaken voorbereiding structuurvisie
De provincie meldt al heel vroeg in het proces dat zij van plan is een structuurvisie te gaan voorbereiden (de meldingsplicht) en maakt dat openbaar. Volgens het Besluit ruimtelijke ordening komen structuurvisies tot stand in overleg met verschillende bestuurslagen en overheidsorganen. Voor goede ruimtelijke plannen en een snelle totstandkoming en uitvoering daarvan, is het werken aan maatschappelijk draagvlak essentieel. Er bestaat geen verplichting om een watertoetsproces te doorlopen, maar volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water stelt de provincie de waterbeheerders op de hoogte en vraagt advies. Als er voor de visie ook een Milieu Effect Rapport moet komen, dan gebeurt de aankondiging in die procedure. Bij de aankondiging moet de provincie ook aangeven hoe de participatie zal plaatsvinden.

Inspraakverordening
Volgens de provinciewet moet de provincie een verordening hebben over het betrekken van burgers en rechtspersonen bij het opstellen van beleid. Dat geldt ook voor de structuurvisie. Als een inspraakverordening ontbreekt of de participatie niet expliciet regelt, dan geldt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Informeren van waterbeheerder
Naast deze formele verplichtingen heeft de provincie de informele rol om de waterbeheerder te informeren en om diens belangen te begrijpen en te respecteren. Regelmatig informeel contact tussen provincie en waterbeheerder, maakt het contact op de meer formele momenten in het besluitvormingsproces makkelijker. Ook bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde en dijkgraaf of heemraad en strategisch overleg op ambtelijk niveau is aan te bevelen om de communicatie open te houden.