Rol initiatiefnemer in ontwikkel- en adviesfase

Met het opstellen van structuurvisies is nog weinig ervaring opgedaan. De aanpak kan per regio en per onderwerp verschillen. In het algemeen ontstaat in deze fase inzicht in de keuzes die voorliggen. De provincie voert veelvuldig overleg met afzonderlijke partijen. Gedeputeerde Staten moeten overleg plegen met alle andere betrokken bestuursorganen. De Wro verplicht dat in de toelichting bij een structuurvisie ook rapportering plaatsvindt van gevoerd overleg. De praktijk van het watertoetsproces sluit hierbij aan.