Wat is een projectbesluit?

Voorbestemmingsplan
Het projectbesluit is bedoeld om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen. Het projectbesluit komt min of meer in plaats van de artikel 19 WRO-vrijstelling van vóór 1 juli 2008. Het projectbesluit wordt wel eens een ‘voorbestemmingsplan’ genoemd. Als een overheid voor een gebied een projectbesluit neemt, wordt het bestemmingsplan voor dat gebied buiten toepassing verklaard. Het projectbesluit is dan het kader voor vergunningaanvragen. Een projectbesluit moet binnen een jaar, of een nader te bepalen termijn van maximaal vijf jaren, worden vertaald in een bestemmingsplan of een beheersverordening. Hiermee wordt dan het ‘gat’ in het bestemmingsplan gedicht.

Bevoegdheid
De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ligt bij de gemeente, de provincies en het rijk. De provincie kan een projectbesluit nemen voor zaken van provinciaal belang en het rijk – in dit geval de minister van VROM – voor zaken van nationaal belang. Ook hier moeten het rijk en de provincie zelf aangeven wat hun belangen zijn. Het kan dus gaan om de realisatie van grote projecten maar ook om de realisatie van relatief kleine projecten.

Medewerking verlenen aan project
Een projectbesluit houdt in dat overheden kunnen besluiten medewerking te verlenen aan een project. Ze kunnen dan voorschriften en beperkingen aan het besluit verbinden. Een projectbesluit gaat vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing. Daarvoor gelden dezelfde eisen als voor een toelichting bij een bestemmingsplan.