Vervolg

Realisatie
In deze fase vindt de voorbereiding van de uitvoering plaats, de realisatie zelf en vervolgens de evaluatie na uitvoering. Ook bij de voorbereiding van de uitvoering en bij de realisatie is er veel contact tussen de waterbeheerders en de initiatiefnemer, bijvoorbeeld bij het aanvragen/verlenen van vergunningen. Dit is geen onderdeel van het watertoetsproces, maar een goed verlopen watertoetsproces levert hier wel winst op, bijvoorbeeld omdat de criteria die voor vergunningverlening relevant zijn reeds in het watertoets proces op een rij gezet zijn.

Evaluatie
In de evaluatie wordt gekeken of de effecten die na realisatie optreden overeenkomen met de voorspelde effecten. Indien dat niet het geval is, kunnen alsnog maatregelen worden getroffen. Het is zaak ook effecten op het watersysteem in de evaluatie te betrekken, gebruik te maken van gegevens van de waterbeheerder en zo nodig tussen regionale dienst en waterbeheerders te overleggen over eventuele maatregelen.