Verkenningenfase

De verkenningenfase is een fase die voortvloeit uit de systematiek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en staat niet als zodanig benoemd in de tracé/m.e.r.-procedure. De verkenningenfase resulteert in besluitvorming over het al dan niet starten van een tracé/m.e.r.-procedure en is in feite door eenieder te initiëren. De regionale dienst van Rijkswaterstaat voert bij een verkenning eerst een probleemanalyse uit op basis van bestaande informatie. De daarbij centraal staande vragen zijn: is er een probleem, valt het probleem onder de (mede)verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en is voor de oplossing een tracébesluit noodzakelijk. Vervolgens komt de relatie met het beleid aan de orde en het draagvlak voor de aanpak van het probleem bij de betrokkenen. Bovendien wordt een aantal oplossingsrichtingen in beeld gebracht en verkend. Vóór de vaststelling van het verkenningenrapport vindt overleg plaats met derden.

Watertoets en verkenningen

In deze fase kan de regionale dienst als initiatiefnemer overleg met andere overheden voeren. De regionale dienst betrekt de relevante waterbeheerders zo vroeg mogelijk door hen te informeren over de probleemverkenning en met hen procedurele afspraken te maken over de verkenningenfase. Gedurende deze fase kunnen de waterbeheerder(s) en de regionale dienst gezamenlijk de relevante waterthema’s identificeren en hebben waterbeheerders de mogelijkheid informatie aan te reiken en mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. De regionale dienst geeft in het verkenningenrapport bij de globale aanduiding van effecten ook de effecten op water. Dit ten behoeve van agendering (en globale ) prioritering van relevante wateraspecten.

Acties voor de watertoets

  • De regionale dienst van Rijkswaterstaat maakt als initiatiefnemer gezamenlijk met de waterbeheerders procedurele afspraken over het watertoets proces binnen de verkenning.
  • Waterbeheerders reiken informatie aan en denken mee met de regionale dienst.