Tracébesluit

De Minister van VenW stelt, in overeenstemming met de Minister van VROM, uiterlijk binnen vijf maanden na vaststelling van het (gewijzigd) ontwerp-tracébesluit het tracé vast. In dit tracébesluit wordt ook een programma voor de evaluatie gegeven. Het tracébesluit is het enige besluit uit de procedure waarop beroep mogelijk is bij de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak). Bij het bekendmaken van het tracébesluit door de Minister van Verkeer en Waterstaat blijkt in hoeverre de door de waterbeheerder ingebrachte punten zijn overgenomen.

Watertoets en tracébesluitfase

Het tracébesluit zelf bevat een planbeschrijving. In een bijlage(rapport) neemt het bevoegd gezag een herkenbare waterparagraaf op. Hierin wordt op het wateradvies van de waterbeheerder gereageerd, een motivatie van de uiteindelijke keuzes gegeven en wordt het proces verantwoord. Indien de waterbeheerder het niet eens is met de gemaakte keuzes dan is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het tracébesluit. Dit beroep maakt uiteraard geen onderdeel meer uit van het watertoetsproces.

Actie voor de watertoets

  • De waterparagraaf voor het tracébesluit wordt opgesteld.