Standpunt

In deze fase bepaalt de Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van VROM, zijn standpunt over de voorgenomen activiteit. Het standpunt kan inhouden dat de procedure wordt stopgezet. Meestal zal het standpunt inhouden dat wordt doorgegaan met het project. In dat geval wordt aangegeven welk tracé de voorkeur verdient.

Watertoets bij het standpunt

De motivering van de tracékeuze dient goed doordacht te zijn. Daarbij dient ook gemotiveerd te worden welke keuzen ten aanzien van het advies van de waterbeheerder(s) gemaakt zijn. Dat kan samen met de in de trajectnota/MER beschreven onderdelen beschouwd worden als de waterparagraaf. Een trajectnota/MER kent een aantal vaste onderdelen die samen te beschouwen zijn als een deel van de waterparagraaf, zoals beschrijving van de bestaande inrichting en beschrijving van de milieugevolgen (aspect water). Het procesdeel van de waterparagraaf (informatie over gevoerd overleg) zal daar nog aan toegevoegd moeten worden. Het kan nuttig zijn om vroegtijdig een conceptwaterparagraaf te ontwikkelen en deze af te stemmen met de waterbeheerders, zodat hierover geen misverstanden ontstaan.

Actie voor de watertoets

  • Ten behoeve van de standpuntbepaling door de Minister wordt een waterparagraaf opgesteld.