Ontwerp-tracébesluit

Het in het standpunt opgenomen voorkeurstracé wordt door de regionale dienst uitgewerkt in een ontwerp-tracébesluit. Het ontwerp-tracébesluit onderbouwt en legt het benodigde ruimtebeslag nauwkeurig vast op detailkaarten met een schaal van tenminste 1:2.500. In afstemming met het ontwerpproces worden een akoestisch onderzoek, een landschapsplan en een compensatie-ontwerp opgesteld. Over het ontwerp-tracébesluit vindt inspraak en wettelijk advies plaats. Wettelijk advies wordt gegeven door provinciale staten, het algemeen bestuur van een regionaal openbaar lichaam en de betrokken gemeenteraden. De reden daarvoor is dat zij de verplichting hebben een wijziging van relevante ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplan, op te gaan starten.

Watertoets in fase van ‘ontwerp-tracébesluit’

In deze fase blijven de relevante waterbeheerders betrokken Zij maken met de regionale dienst procedurele en inhoudelijke afspraken als basis voor hun inzet bij het nader uitwerken van het voorkeursalternatief. Nu kan op gedetailleerder niveau aandacht worden besteed aan de relevante wateraspecten. De regionale dienst neemt de informatie van de waterbeheerder mee in het ontwerp-tracébesluit. Op het moment van (wettelijk verplichte) ‘Inspraak en advies’ geeft de waterbeheerder een bijvoorkeur gezamenlijk schriftelijk oordeel waarin de waterbeheerder ook suggesties kan meegeven voor de evaluatie.

Acties voor de watertoets

  • In procedurele afspraken leggen waterbeheerder en regionale dienst onder meer vast hoe de informatieverstrekking zal lopen tussen de betrokken organisaties.
  • Over het ontwerp-tracébesluit wordt een wateradvies gegeven.