Tracé/m.e.r.-procedure

Over de Tracéwet en m.e.r.-procedure
Met de Tracéwet beoogt het Rijk te voorzien in een effectieve procedure voor de totstandkoming en tijdige uitvoering van besluiten met betrekking tot de aanleg of wijziging van de hoofdinfrastructuur.
Lees verder

Rollen in het watertoetsproces
Formeel is de Minister van Verkeer en Waterstaat initiatiefnemer van projecten aangaande de hoofdinfrastructuur.
Lees verder

-
Initiatiefnemer Producten
tracé / m.e.r.
Waterbeheerder
voert verkenning uit verkenning

maakt procedureafspraken

geeft waterinformatie
stelt startnotitie op startnotitie

maakt procedureafspraken

geeft informatie over doelen en criteria
vraagt advies

organiseert inspraak op startnotitie

vraagt advies commissie m.e.r. die richtlijnen geeft voor MER

stelt concept trajectnota/MER op

overlegt met derden

stelt Trajectnota/MER op
trajectnota/MER

geeft wateradvies over startnotitie

stelt waterparagraaf op voor de richtlijnen MER

geeft waterinformatie

geeft reflectie op concept trajectnota/MER
Aanvaarding nota door bevoegd gezag

vraagt advies

organiseert inspraak op Trajectnota/MER

vraagt advies commissie m.e.r. op basis van richtlijnen
standpuntbepaling minister

geeft wateradvies over Trajectnota/MER

stelt waterparagraaf op voor standpuntbepaling
stelt ontwerp tracébesluit op

vraagt advies

organiseert inspraak op ontwerp tracébesluit

stelt Tracébsluit op

Ontwerp Tracébesluit

Tracébesluit
maakt procedureafspraken

geeft waterinformatie

geeft wateradvies over ontwerp tracébesluit

stelt waterparagraaf op voor tracébesluit

Realisatie

Evaluatie